Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


Poskytovatel:
DHO s.r.o.


Uživatel:
Je každá osoba, která jakýmkoliv způsobem užívá služby DHO s.r.o., portál expanzo.com, call.expanzo.com a mobilní aplikace související s portály a jakékoliv další služby související s portály expanzo.com a call.expanzo.com.


Užíváním Portálu nebo využitím Služeb dává Uživatel souhlas s tím, že následující Všeobecné obchodní podmínky četl a to v plném rozsahu, v plném rozsahu jim rozumí a zároveň s nimi v plném rozsahu souhlasí. V opačném případě je povinen stránky neodkladně opustit. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.


Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem, než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte využívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit, nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami, nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

Společnost DHO s.r.o. a třetí strany se kterými DHO s.r.o. spolupracuje neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby, funkce, služby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách, nebo v dodatečných podmínkách. Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby k ničemu nezavazujeme. Služby, funkce poskytujeme „tak, jak jsou“.

Používáním našich služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky či oznámení, které se v našich službách zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.

Ve službách se zobrazuje i obsah, který nepatří společnosti DHO s.r.o.. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej poskytují a zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální a splňuje naše zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah prověřujeme.
V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.

Některé z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. Nepoužívejte tyto služby způsobem, který by rozptyloval vaši pozornost a vedl k nedodržování dopravních a bezpečnostních předpisů.


K použití některých našich služeb budete potřebovat účet. Můžete vytvořit vlastní účet pro službu Call Expanzo, nebo využít stávající globální účet služeb DHO s.r.o. Účet Vám může být také přidělen administrátorem, například zaměstnavatelem, nebo vzdělávací institucí. Pokud používáte účet Call Expanzo či globální účet přidělený administrátorem, mohou se na něj vztahovat jiné, nebo dodatečné podmínky a váš administrátor může mít k vašemu účtu přístup, nebo může mít možnost jej zrušit.

Aby byla zaručena bezpečnost vašeho účtu Call Expanzo a globální účtu dále také jen “účet”, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím vašeho účtu nesete plnou odpovědnost. V aplikacích třetích stran nepoužívejte stejné heslo jako pro účet služeb DHO s.r.o..

.
DHO s.r.o., IČ 28446542, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 142094, dále jen „Poskytovatel“, je provozovatelem portálu expanzo.com a call.expanzo.com a služeb s nimi souvisejícími, dále jen „Portál“ a jako jediná je oprávněna k poskytování a prodeji Služeb prostřednictvím Portálu.


Poskytovatel si vyhrazuje právo změny znění VOP bez informování Uživatele. Momentem vydání nových VOP začíná jejich platnost a zaniká platnost dříve platných VOP. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto VOP. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál, má se za to, že se změnami Podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Portál slouží jako otevřené diskužní fórum, informační zdroj a centrum služeb, Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv nesrovnalost, chybu, neúplnost v prezentovaných informacích.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu, služeb, případně přerušit nebo ukončit provoz na neomezeně dlouhou dobu.

Na portále je zakázán jakýkoliv automatizovaný sběr dat a informací. Informace uvedené na portále není možné využít pro nevyžádané oslovování jiných subjektů, k zasílání nevyžádaných informací, nabídek (spamu). Uvedení e-mailových adres v datech poskytovaných Služeb neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek. Uživatel musí v případě využití těchto adres postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR a platnými právními předpisy států, do kterých vlastníci spadají.

Kontaktní údaje fyzických a právnických osob poskytovatel získal z příspěvků Uživatelů, sdílením obsahu uživatel, z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu, vlastním sběrem (zejména prostřednictvím telemarketingového šetření), od Producentů dat v souladu s právními předpisy ČR u dat týkajících se České republiky, nebo v souladu s právními předpisy jiných států u dat z jiných zemí.

Při užívání Portálu je uživatel povinen dodržovat platné právní předpisy České republiky. Při užívání služeb souvisejících s jinými státy například databázemi firem je uživatel povinen dodržovat platné právní předpisy států, do kterých vlastníci spadají. Uživatel je povinen respektovat práva Poskytovatele i třetích osob.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny údajů vložených jinými Uživateli, a to zejména v případe, že by tyto údaje mohli porušovat právní předpisy nebo obecné etické a morální zásady. Údaje a data poskytované na Portálu nevyjadřují názory Poskytovatele. Poskytovatel portálu není ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) odpovědný za obsah vkládaných příspěvků. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za objektivitu vkládaných příspěvků či jejich správnost. Příspěvky nevyjadřují názor Poskytovatele.


Portál nabízí funkce sdílení kontaktů, sdílení informací o neznámých volajících telefonních číslech, sdílení informací o firmách, funkce související s historií volání. Uživatelům za vložené informace, příspěvky nenáleží žádná odměna.

Je zakázáno vkládat příspěvky, které propagují rasovou, národnostní náboženskou nebo jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Dále je zakázáno vyhrožováním násilím či jakkoliv urážet ostatní jednotlivce nebo skupiny obyvatel. Uživatelé nesmí v příspěvcích porušovat autorská práva třetích osob nebo jinak porušovat platné právní předpisy. Dále je zakázáno vkládat příspěvky obsahující jakékoliv osobní údaje o třetích osobách a příspěvky obsahující pornografickou nebo jinak obscénní tématiku. Uživatelé jsou povinni vkládat příspěvky bez jakýchkoliv vulgarizmů, při zachování nejvyšší možné míry slušného chování.

Poskytovatel nemůže ovlivnit příspěvky Uživatelů, není schopen ani povinen provádět kontrolu veškerého obsahu příspěvků. Poskytovatel může průběžně sledovat příspěvky a vyhrazuje si právo kdykoliv v případě zjištění porušení Všeobecných obchodních podmínek příspěvky odstranit či upravit.

V případě, že se příspěvkem cítíte poškozeni, můžete se obrátit přímo na Uživatele, který příspěvek vložil, nebo na Poskytovatele Portálu. V případě, že se obrátíte na Poskytovatele Portálu, uveďte současně všechny informace, argumenty či podklady potřebné k objasnění situace. Poskytovatel se zavazuje na základě dodaných podkladů posoudit vhodnost příspěvku a případně sjednat nápravu.
Jestliže se domníváte, že někdo porušuje vaše autorská práva, neváhejte nás kontaktovat.

V případě nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Pokud nahrajete, odešlete, uložíte nebo přijmete obsah do nebo prostřednictvím našich služeb, poskytujete společnosti DHO s.r.o. (a subjektům, se kterými společnost DHO s.r.o. spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, přizpůsobení/adaptací či úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, distribuci, prodeji, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu Práva, která touto licencí udělujete jsou užita za účelem provozování, prodeje, distribuce, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Práva, která touto licencí udělujete jsou užita za účelem provozování, prodeje, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence přetrvává i poté, co přestanete naše služby používat (např. Firemní číslo přidané do služby Expanzo). Některé služby umožňují k obsahu, který jste do služby odeslali, získat přístup nebo jej odebrat. Některé služby zahrnují také podmínky a nastavení, která naše možnosti používání odeslaného obsahu vymezují. Ujistěte se, že při odesílání obsahu do služeb disponujete příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Váš obsah mohou analyzovat automatizované systémy, abychom vám mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro vás, například přizpůsobené výsledky vyhledávání, personalizované reklamy atd. K této analýze dochází při odeslání, přijetí, uložení, zpracovávání a používání obsahu.

Pokud máte účet, můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou fotku a akce provedené ve službách DHO s.r.o. nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem Call Expanzo a globální účtem K těmto zobrazením může dojít i v reklamním a jiném komerčním kontextu.

Pokud nám odesíláte svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, můžeme váš názor či návrh využít, aniž by vůči vám vznikl jakýkoli závazek (nárok na odměnu apod.).


Pokud služby požadují nebo obsahují software ke stažení, může se tento software po zveřejnění nové verze nebo funkce automaticky aktualizovat. Uživatelé jsou povinni používat poslední verze aplikací.

Uživatelé uživají Portál na vlastní riziko.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které vzniknout v souvislosti s užíváním Portálu a s ním souvisejících služeb. Stejně tak neručí za nefunkčnost portálu. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s používáním Portálu nese Uživatel. Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za škody vyplývající z činností souvisejících s provozem Portálu. Toto omezení je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.


Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese společnost DHO s.r.o. ani její dodavatelé či distributoři odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost společnosti DHO s.r.o. a jejích dodavatelů a distributorů za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili, nebo na opětovné poskytování služeb, pokud se pro tuto možnost rozhodneme. Výše částky bude poměrně odpovídat například době omezení služby.

Ve všech případech platí, že společnost DHO ani její dodavatelé či distributoři neponesou odpovědnost za žádné ztráty či škody.

Jsme si vědomi, že v některých zemích můžete mít zákonně uplatnitelná práva spotřebitele. Jestliže služby používáte pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

Využití služeb firmami
Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Společnost DHO s.r.o., její představitele, zástupce a zaměstnance ochráníte před a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení. Uživatel nese veškeré náklady, které mu v souvislosti s užíváním portálů a souvisejících služeb vzniknou.


Uživatel bere na vědomí, že software použitý v Produktech a Službě je vlastnictvím organizací Poskytovatele nebo Producentů dat, eventuálně jiných subjektů, a obsahuje autorská práva, jež jsou předmětem zákonné ochrany. Uživatel nesmí dekompilovat, zveřejňovat ani prodávat jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě software, přístup ke Službě, data a datové struktury, které jsou součástí Služby.

Uživatel bere na vědomí, že data dodávaných Služeb jsou vlastnictvím organizací Poskytovatele nebo Producentů dat. Používáním služeb nenabývá Uživatel žádné práva duševního vlastnictví k Službám ani k obsahu, který Poskytovatel poskytuje. Služby nabízené Poskytovatelem jsou určeny výlučně pro osobní účely, případně pro vnitřní účely společnosti, Uživatel nesmí kopírovat, přenášet či zpřístupnit v jakékoliv formě data a Službu nebo jejich části mimo svou organizaci.


Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv zneužití Produktů nebo jejich částí svými zaměstnanci nebo třetí osobou. Uživatel smí Služby a poskytovaná data používat pouze pro vlastní potřebu dle specifikace Služby a v souladu se zákony České republiky. Služby a poskytovaná data na Portálu nemohou být kopírovány, dál distribuovány třetím osobám, použity pro tvorbu konkurenčního projektu v oblasti poskytování databází či jiných oblastí, rozličné marketingové či komerční účely nebo nijak exportovány do třetích zemí.


Poskytovatel a Producenti dat se trvale snaží udržovat data a Službu aktuální a kvalitní, nenesou však odpovědnost za jejich správnost ani za vhodnost využití Služby nebo jejích částí k zamýšleným účelům. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny, doplnění, opravy a/nebo smazání informací nebo jejich částí. Poskytoval není povinen informovat Uživatele o provedených aktualizacích.


Část údajů zveřejněných na Portálu a v rámci dalších služeb Poskytovatele je převzato z veřejných rejstříků, které jsou součástí veřejně přístupných dat. Poskytovatel neručí za správnost informací převzatých z těchto rejstříků.


Poskytovatel a Producenti dat nenesou odpovědnost za jakoukoliv nesrovnalost, chybu, přerušení nebo zpoždění ve zpřístupnění Služby či jejích aktualizací, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi mimo působení Poskytovatele a Producentů dat, tj. takzvanou vyšší mocí. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

Pokud uživatel vkládá dodatečné informace o fyzických a právnických osobách, vyhlašuje, že má ke vložení informace souhlas od dotčeného subjektu, nebo že se jedná o otevřené informace, které jsou veřejně dostupné.


Poskytovatel si vyhrazuje právo s informacemi a údaji přidanými na stránku Uživateli pracovat, dekomponovat, spojovat a přeprodávat je, kombinovat s jinými databázemi, používat na komerční i nekomerční účely.


Poskytovatel si vyhrazuje právo změny údajů vložených jinými Uživateli, v případe, že by tyto údaje mohli narušovat dobré jméno subjektu, porušovat právní předpisy nebo obecné etické a morální zásady. Údaje a data poskytované na Portálu nevyjadřují názor Poskytovatele.


Dodatečné údaje a data vložené Uživatelem jsou v plné zodpovědnosti Uživatele a Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah a případnou nepřesnost či nepravdivost údajů.

Uvedení e-mailových adres a jiných kontaktních informací v datech poskytovaných Služeb neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres a dalších kontaktů k zasílání nevyžádaných nabídek. Uživatel musí v případě využití těchto informací postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR a platnými právními předpisy států, do kterých vlastníci spadají.

Portál nezodpovídá a nekontroluje webové stránky třetích osob uvedené v datech poskytovaných Služeb a nezodpovídá za jejich obsah. Tyto stránky jsou v zodpovědnosti dané třetí osoby a jsou pravděpodobně řízeny vlastními Všeobecnými podmínkami.


Uživatel souhlasí s tím, že při využívání Služby mohou být o něm zaznamenávány osobní údaje. Detailní zásady Ochrany informací najdete v sekci Ochrana informací.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v aktuální podobě a jsou závazné pro všechny Uživatele.